Kunskapskrav

Start Sök Om

Cirkus

Cirkuskonsten innefattar olika discipliner som kommunicerar med varandra. Ett exempel är akrobatik som handlar om det fysiska uttrycket av vad som kan åstadkommas med kroppen för att skapa nya rörelseuttryck.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet cirkus ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om cirkusen som konstart och dess olika genrer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att uttrycka sig inom en eller flera av cirkusens dicipliner, till exempel clown, jonglering, lindans eller luftakrobatik. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar vana att arbeta i en scenisk produktion och möta publik. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hur cirkusens uttryck och formspråk kan nyanseras och varieras utifrån olika konstnärliga idéer.

Utforskande och reflekterande arbetsmetoder är väsentliga i ämnet. Eleverna ska därför ges möjlighet att delta i arbete med cirkusnummer samt utforma och skapa egna cirkusnummer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och vara lyhörda inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska också ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer.

Undervisningen ska behandla arbetsmiljö och ergonomi samt innefatta praktiskt arbete där eleverna ges möjlighet att bygga upp den fysiska beredskap som krävs för att undvika skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om anatomi, träningsgrunder och förebyggande träning.

Undervisningen i ämnet cirkus ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att skapa eget material och förmåga att skapa ett personligt uttryck.
 2. Förmåga att utföra olika akrobatiska övningar och förmåga att bedöma och hantera risker.
 3. Förmåga att samarbeta tillitsfullt och förtroendeskapande i träning och nummerarbete.
 4. Förmåga att improvisera och utforska okända uttryck inom ett eller flera cirkusområden.
 5. Kunskaper om säkerhet, materialomsorg, rekvisita, mask och kostym.
 6. Kunskaper om cirkusdisciplinernas begrepp och historia.
 7. Kunskaper om olika uttryckmöjligheter inom olika cirkusdiscipliner.
 8. Kunskaper om anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse samt förståelse av vikten av förebyggande träning och uppvärmning.

Kurser i ämnet

 1. Akrobatik, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 2. Cirkus 1, 100 poäng, som kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 3. Cirkus 2, 100 poäng, som bygger på kursen cirkus 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Cirkus 2

Kursen cirkus 2 omfattar punkterna 1–5 och 7–8 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4. I kursen behandlas fördjupade färdigheter inom vald eller valda cirkusdiscipliner.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Nummerarbete och komposition samt hur man planerar och bygger upp cirkusakter.
 • Framförande av cirkusakter inför publik.
 • Fördjupad träning i en eller flera cirkusdiscipliner, till exempel akrobatik, jonglering, lindans och clown.
 • Balansträning.
 • Kollektivt arbete med cirkusakter och samverkan mellan olika cirkusdiscipliner.
 • Personligt uttryck vid utförande av cirkusnummer.
 • Experiment och improvisation.
 • Säkerhetsfrågor och säkerhetsåtgärder, systematiskt arbete med att förhindra olyckor.
 • Materialomsorg.
 • Rekvisita, mask och kostym.
 • Användning av olika uttryck och hur man gestaltar karaktärer i cirkusakter.
 • Skadeförebyggande övningar och uppvärmningsövningar.
 • Anatomi och träningslära.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven skapar och framför efter samråd med handledare flera större cirkusakter. Eleven skapar och framför efter samråd med handledare några större cirkusakter. Eleven skapar och framför i samråd med handledare någon större cirkusakt.
- - Vid utförandet samarbetar eleven på ett säker sätt med andra.
I samarbetet agerar eleven både ledande och följande. - -
Vid utförandet och skapandet av cirkusakter har eleven även ett personligt uttryck, improviserar, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar att använda några traditionellta uttryck på ett nytt sätt inom flera särskilda cirkusdiscipliner. Vid utförandet och skapandet av cirkusakter har eleven även ett personligt uttryck, prövar alternativa lösningar och idéer samt prövar att använda några traditionellta uttryck på ett nytt sätt inom några särskilda cirkusdiscipliner. Vid utförandet och skapandet av cirkusakter prövar eleven även alternativa lösningar och idéer samt prövar att använda något traditionellt uttryck på ett nytt sätt inom någon särskild cirkusdisciplin.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg. Eleven redogör utförligt för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg. Eleven redogör översiktligt för säkerhetsaspekter på cirkusakter och för materialomsorg.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym. Dessutom beskriver eleven utförligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym. Dessutom beskriver eleven översiktligt användningsmöjligheter för rekvisita, mask och kostym.
Eleven diskuterar nummer inom flera cirkusdiscipliner, ger välgrundade och nyanserade förslag till olika uttryckssätt och visar med säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer. Eleven diskuterar nummer inom några cirkusdiscipliner, ger välgrundade förslag till olika uttrycksformer och visar med viss säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer. Eleven diskuterar nummer inom någon cirkusdisciplin, ger enkla förslag till olika uttryckmöjligheter och visar med viss säkerhet möjliga gestaltningar av karaktärer.
- Eleven utför fysiska övningar för att utveckla styrka och smidighet samt förebygga skador. Eleven utför fysiska övningar för att förebygga skador.
- Eleven skapar och anpassar också efter samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador. Eleven skapar och anpassar också i samråd med handledare övningar och träningsmetoder för att förebygga skador.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse. Dessutom redogör eleven utförligt för anatomi och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse. Dessutom redogör eleven översiktligt för anatomi och och fysiologi avseende koordination, balans och rörelse.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.