Kunskapskrav

Start Sök Om

Bild

Framväxten av en global visuell kultur som påverkar livsstil, yrkesval och identitet har fört in en vidgad syn på vad som är en bild. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera, producera och redovisa bilder med olika verktyg, i olika material och för olika syften. Den visuella gestaltningen ska omfatta en mångfald arbetsmetoder, såväl tvådimensionella som tredimensionella eller digitala, så att eleverna får möjlighet att fördjupa sina erfarenheter och utveckla förmåga att uttrycka sig för att nå en hantverksskicklighet i några valda tekniker. Undervisningen ska erbjuda metoder som leder till att eleverna utvecklar en öppen attityd och förmåga till nytänkande, idérikedom och personligt uttryck. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar för och driva sina egna arbetsprocesser.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en bred förståelse av bildens språkliga funktioner och hur bilden kommunicerar, genom att presentera sina arbeten i utställningar och samproduktioner med olika aktörer. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utforska och bearbeta influenser från den visuella kulturen.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av förhållanden och villkor som gäller där bilder och visuella framställningar används professionellt.

Undervisningen i ämnet bild ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser.
 2. Kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv.
 3. Förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär.
 4. Färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap.
 5. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete.
 6. Kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer.
 7. Kunskaper om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området.

Kurser i ämnet

 1. Bild och form 1a1, 50 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 2. Bild och form 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1b.
 3. Bild och form 1b, 100 poäng. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen bild och form 1a1 eller kursen bild och form 1a2.
 4. Bild, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1b eller kursen bild och form 1a2.
 5. Form, 100 poäng, som bygger på kursen bild och form 1a2 eller kursen bild och form 1b.
 6. Bild och form – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bild eller kursen form. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Bild och form 1b

Kursen bild och form 1b omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–4. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Betraktande, analys och tolkning av, och även samtal om, olika typer av visuella framställningar i anslutning till eget bildarbete. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
 • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
 • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
 • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
 • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
 • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
 • Bildproduktion i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
 • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
 • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven gör välgrundade och nyanserade bildtolkningar, redogör utförligt och nyanserat för bildens byggstenar och diskuterar utförligt och nyanserat bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Eleven gör välgrundade bildtolkningar, redogör utförligt för bildens byggstenar och diskuterar utförligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet. Eleven gör enkla bildtolkningar, redogör översiktligt för bildens byggstenar och diskuterar översiktligt bildbetydelser i samband med det egna arbetet.
I detta använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I detta använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade nyanserade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion. Dessutom gör eleven välgrundade bedömningar av egna och andras bilder samt välgrundade reflektioner över sammanhanget och bildens funktion. Dessutom gör eleven enkla bedömningar av egna och andras bilder samt enkla reflektioner över sammanhanget och bildens funktion.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. - I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder.
Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer.
Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess. Eleven gör en noggrann dokumentation av och tar ansvar för sin egen arbetsprocess. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter. Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt och nyanserat sina intentioner med bilden. Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar utförligt sina intentioner med bilden. Eleven presenterar och visar sitt arbete för andra samt redovisar översiktligt sina intentioner med bilden.
Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika genrerna. Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika genrerna. Eleven identifierar skillnader mellan bilder ur olika genrer och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika genrerna.
- Eleven redogör utförligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö. Eleven redogör översiktligt för etiska förhållningssätt samt för lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer