Kunskapskrav

Start Sök Om

Biologi i vattenmiljöer

Ämnet biologi i vattenmiljöer behandlar den biologi som har betydelse för yrkesmässigt arbete inom fiske och vattenbruk. Kunskaper om vattenlevande organismer, deras livsprocesser och ekologi är centrala för verksamheter inom fiske och vattenbruk. Ämnet behandlar också vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper samt vattnets kretslopp. Dessutom behandlas evolutionära processer och utvecklingen i vatten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet biologi i vattenmiljöer ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser, utvecklingsfaser och förutsättningar för utveckling. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att identifiera, namnge och beskriva växt- och djurarter som lever i vatten. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om vatten, vattnets kretslopp samt om vattenföring i sjöar och vattendrag och strömmar i havet.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vattenmiljöer och naturbrukets och andra verksamheters påverkan på ekosystemen i vatten. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förståelse av energiomsättning hos växter och djur samt av energins flöde genom ekosystemet. Dessutom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om mikrobiologi och mikrobiologiska processer av betydelse inom fiske och vattenbruk.

Genom laborationer och undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett naturvetenskapligt tänkande och en biologisk förståelse. I undervisningen ska eleverna genom praktiska övningar, observationer och fältstudier ges möjlighet att utveckla kunskaper om vatten och vattenlevande organismer. Genom informationssökning i samband med fältstudier ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika växt- och djurarter och om biologisk mångfald.

Undervisningen i ämnet biologi i vattenmiljöer ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att identifiera, beskriva och namnge vattenlevande organismer av betydelse inom fiske och vattenbruk.
 2. Kunskaper om vattenlevande organismers systematik, byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser.
 3. Kunskaper om vattenlevande organismers anpassning till olika livsmiljöer.
 4. Kunskaper om mikroorganismer och mikrobiologiska processer av betydelse inom fiske och vattenbruk.
 5. Kunskaper om vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper, vattnets kretslopp samt om andra ämnens kretslopp i mark, vatten och luft.
 6. Kunskaper om ekologiska samband i olika vattenmiljöer.
 7. Kunskaper om biologisk mångfald, hotade arter och genbanker.
 8. Kunskaper om biologins betydelse inom naturbruket samt förmåga att söka information om växter och djur i vattenmiljöer.

Kurser i ämnet

 1. Biologi i vattenmiljöer 1, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.
 2. Biologi i vattenmiljöer 2, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 1.
 3. Biologi i vattenmiljöer 3, 100 poäng, som bygger på kursen biologi i vattenmiljöer 2.

Biologi i vattenmiljöer 1

Kursen biologi i vattenmiljöer 1 omfattar punkterna 1–3, 5–6 och 8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Laborationer och undersökningar om biologiska samband i olika vattenmiljöer.
 • Provtagning och provtagningsmetoder för vattenanalyser.
 • De huvudsakliga indelningar som används inom växt- och djurriket för att kategorisera vattenlevande organismer.
 • Artbegreppet och artkännedom.
 • Vattenlevande djurs byggnad och livsprocesser samt deras anpassning till olika vattenmiljöer.
 • Vattenlevande växters byggnad och livsprocesser samt deras anpassning till olika vattenmiljöer.
 • Olika vattenlevande organismers naturliga miljö, naturliga beteende och utbredning.
 • Vattnets fysikaliska och kemiska egenskaper och vatten som livsavgörande resurs för växter, djur och människor.
 • Kretslopp i mark, vatten och luft.
 • Grundläggande ekologi i havsmiljöer, sjöar och vattendrag.
 • Miljöpåverkan i havsmiljöer, sjöar och vattendrag samt hållbar utveckling i dessa miljöer.
 • Vattnets rörelser, strömmar, omblandning och syresättning.
 • Klimat och väderlek och hur detta påverkar olika vattenmiljöer.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven identifierar med säkerhet, i samband med fältstudier, några vanliga vattenlevande organismer samt grupperar dem med säkerhet efter det vetenskapliga system som används. - Eleven identifierar med viss säkerhet, i samband med fältstudier, några vanliga vattenlevande organismer samt grupperar dem med viss säkerhet efter det vetenskapliga system som används.
Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. Eleven beskriver också utförligt vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer. Eleven beskriver också översiktligt vattenlevande organismers byggnad, livsprocesser och anpassning till olika vattenmiljöer.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de vattenlevande organismernas naturliga miljöer och naturliga beteende. Dessutom redogör eleven utförligt för de vattenlevande organismernas naturliga miljöer och naturliga beteende. Dessutom redogör eleven översiktligt för de vattenlevande organismernas naturliga miljöer och naturliga beteende.
I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt och nyanserat några ekologiska samband i olika vattenmiljöer och olika organismers betydelse i ekosystemet. I samband med fältstudier beskriver eleven utförligt några ekologiska samband i olika vattenmiljöer och olika organismers betydelse i ekosystemet. I samband med fältstudier beskriver eleven översiktligt några ekologiska samband i olika vattenmiljöer och olika organismers betydelse i ekosystemet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för biologins betydelse inom naturbruket. Eleven redogör utförligt för biologins betydelse inom naturbruket. Eleven redogör översiktligt för biologins betydelse inom naturbruket.
Dessutom söker eleven med säkerhet information om vattenlevande organismer. - Dessutom söker eleven med viss säkerhet information om vattenlevande organismer.
I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet vetenskapliga begrepp, teorier och modeller. - I sina beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet vetenskapliga begrepp, teorier och modeller.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer