Kunskapskrav

Start Sök Om

Brand, bevakning och säkerhet

Ämnet brand, bevakning och säkerhet är tvärvetenskapligt och har sin grund i samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin. Ämnet behandlar brand- och bevakningsverksamhet och kan ge grund för arbete inom bevakningsområdet. Därför motsvarar kursen bevakning och säkerhet de krav som Rikspolisstyrelsen ställer på väktargrundutbildning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet brand, bevakning och säkerhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om akut omhändertagande av människor samt om bevaknings- och brandverksamhet. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta inom dessa verksamheter. I undervisningen ska innehållet i och organisationen av samhällets bevakningsverksamheter och räddningstjänst behandlas liksom rättsvårdande myndigheters organisation. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att arbeta, med relevanta metoder och relevant utrustning, utifrån lagar och andra bestämmelser som styr de olika verksamheterna. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att hantera konflikter och möta människor med respekt och med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt.

Undervisningen ska utveckla elevernas problemlösningsförmåga och handlingsberedskap. Genom att medverka i verksamheter och i fiktiva situationer ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av olika sammanhang inom räddningsarbete och bevakningsverksamhet. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera frågor inom området samt egna och andras handlingar och attityder.

Undervisningen i ämnet brand, bevakning och säkerhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om bevakningsverksamhet, rättsvårdande myndigheter och samhällets räddningstjänst.
 2. Färdigheter i att hantera brand och brandskydd.
 3. Förmåga att utföra L-ABCDE och HLR.
 4. Förmåga att planera och genomföra arbete utifrån lagar och andra bestämmelser som styr bevakningsverksamhet och räddningstjänst samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik.
 5. Förmåga att använda metoder och utrustning.
 6. Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka samt att lösa konfliktsituationer.
 7. Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder och värderingar som kan ha betydelse vid eventuellt räddningsarbete eller ingripande.

Kurser i ämnet

 1. Akut omhändertagande, 100 poäng.
 2. Bevakning och säkerhet, 300 poäng.
 3. Brand och räddning, 200 poäng.
 4. Vardagsolyckor, 100 poäng.

Brand och räddning

Kursen brand och räddning omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Regler för brandskydd i byggnader och grunderna i ett systematiskt brandskyddsarbete.
 • Brandbekämpningsresurser inom räddningstjänsten, till exempel kommunens räddningstjänst.
 • Åtgärder för att förhindra och mildra fortsatta skador på liv, egendom och miljö vid brand i byggnad.
 • Faktorer som ligger bakom en brands uppkomst och vad som styr spridningen av en brand.
 • Brandbekämpningsutrustning, till exempel räddningstjänstens fordon och utrustning, handbrandsläckare, brandfilt.
 • Räddningstjänstens yrkesroller och arbetsuppgifter.
 • Arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter i samband med bekämpande av en brand.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat räddningstjänst, räddningsarbete och verksamhetens organisation och innehåll. Eleven beskriver utförligt räddningstjänst, räddningsarbete och verksamhetens organisation och innehåll. Eleven beskriver översiktligt räddningstjänst, räddningsarbete och verksamhetens organisation och innehåll.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat faktorer som styr brandförlopp. Dessutom beskriver eleven utförligt faktorer som styr brandförlopp. Dessutom beskriver eleven översiktligt faktorer som styr brandförlopp.
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
- Eleven redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete. Eleven redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten och tar utgångspunkt i dem i sitt arbete.
Eleven planerar, organiserar och utför, efter samråd med handledare, vanligt förekommande, även avancerade, arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven planerar, organiserar och utför, efter samråd med handledare, vanligt förekommande arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt. Eleven planerar, organiserar och utför, i samråd med handledare, vanligt förekommande enkla arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt sätt.
I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, motiverar sina val samt diskuterar utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I arbetet väljer och använder eleven redskap och metoder som passar för uppgiften, diskuterar utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar. I arbetet använder eleven redskap och metoder som finns angivna för uppgiften, diskuterar översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. - Dessutom interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. -
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter.
I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp. - I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till arbetsuppgifterna.
I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer