Kunskapskrav

Start Sök Om

Båtkunskap

Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på miljön.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att framföra olika typer av båtar och skepp på ett säkert och sjömannamässigt sätt. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i navigation och om de regler som gäller till sjöss. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om förebyggande säkerhetsåtgärder samt om åtgärder vid brand, överlevnad och olycksfall. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur båtlivet påverkar vatten- och djurliv samt kunskap om de särskilda krav på miljöhänsyn som ställs inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa arbetsuppgifter ska utgå från ett problemlösande arbetssätt.

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika fartygs egenskaper och användningsområden.
 2. Förmåga att hantera och framföra båtar på ett sjömannamässigt och säkerhetsmedvetet sätt, samt med hänsyn till miljön.
 3. Förmåga att hantera och framföra skepp med hänsyn till deras maskinstyrka och manöversystem.
 4. Kunskaper om sjövägsregler och navigation för framförande av fartyg.
 5. Kunskaper om förebyggande säkerhetsåtgärder samt förmåga att vidta rätt åtgärd vid brand, olycksfall och överlevnad.
 6. Förmåga att agera i olika situationer på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Kurser i ämnet

 1. Skärgårdsnavigation, 100 poäng.
 2. Kustnavigation och säkerhet, 100 poäng, som bygger på kursen skärgårdsnavigation.

Skärgårdsnavigation

Kursen kustnavigation och säkerhet omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3 och 5.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika båttyper, deras användningsområden och egenskaper.
 • Manövrering av olika typer av båtar inomskärs.
 • Ut- och tilläggningar i olika hamn- och väderleksförhållanden.
 • Kontroll före avfärd.
 • Förtöjning med ankare, boj, vid y-bommar samt förtöjning med långsida mot kaj.
 • Knopslagning.
 • Sjökort, styrning efter kompass, kurskontroll i enslinje, navigering i utprickat farvatten och positions- och lägesbestämningar.
 • Fyrbelysningssystem och lanternor.
 • Internationella sjövägsregler, sjötrafikförordning samt sjölagen.
 • Säkerhet ombord.
 • Sjöräddningsorganisationer.
 • Båtlivets påverkan på miljön.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika båttyper, deras egenskaper och användningsområden. Eleven beskriver utförligt olika båttyper, deras egenskaper och användningsområden. Eleven beskriver översiktligt olika båttyper, deras egenskaper och användningsområden.
Eleven hanterar och framför med säkerhet och i nya situationer olika typer av fartyg inomskärs. Eleven hanterar och framför med viss säkerhet och i nya situationer olika typer av fartyg inomskärs. Eleven hanterar och framför med viss säkerhet och i bekanta situationer olika typer av fartyg inomskärs.
I hantering och framförande genomför eleven med mycket gott handlag olika uppgifter på ett säkert och sjömannamässigt sätt. I hantering och framförande genomför eleven med gott handlag olika uppgifter på ett säkert och sjömannamässigt sätt. I hantering och framförande genomför eleven med visst handlag olika uppgifter på ett säkert och sjömannamässigt sätt.
I arbetet gör eleven välgrundade riskbedömningar. I arbetet gör eleven riskbedömningar. I arbetet gör eleven enkla riskbedömningar.
- Eleven navigerar, efter samråd med handledare, med olika typer av fartyg inomskärs och i kustnära vatten. Eleven navigerar, i samråd med handledare, med olika typer av fartyg inomskärs och i kustnära vatten.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för sjövägsregler och regler för navigation. Dessutom redogör eleven utförligt för sjövägsregler och regler för navigation. Dessutom redogör eleven översiktligt för sjövägsregler och regler för navigation.
I arbetet samarbetar eleven med andra och kommunicerar i nya situationer på ett språk som är relevant för uppgiften. - I arbetet samarbetar eleven med andra och kommunicerar på ett språk som är relevant för uppgiften.
Eleven använder med säkerhet de termer och begrepp som är relevanta för ämnet. - Eleven använder med viss säkerhet de termer och begrepp som är relevanta för ämnet.
Eleven ger flera exempel på förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder vid brand, olycksfall och överlevnad. Eleven ger några exempel på förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder vid brand, olycksfall och överlevnad. Eleven ger något exempel på förebyggande säkerhetsåtgärder och åtgärder vid brand, olycksfall och överlevnad.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av välgrundade och nyanserade exempel hur båtlivet påverkar miljön samt vatten- och djurliv. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av välgrundade exempel hur båtlivet påverkar miljön samt vatten- och djurliv. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av enkla exempel hur båtlivet påverkar miljön samt vatten- och djurliv.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat de lagar och bestämmelser som reglerar området, samt arbetar utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Eleven beskriver utförligt de lagar och bestämmelser som reglerar området, samt arbetar utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Eleven beskriver översiktligt de lagar och bestämmelser som reglerar området, samt arbetar utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer