Kunskapskrav

Start Sök Om

Bageri- och konditorikunskap

Ämnet bageri- och konditorikunskap behandlar hantverksmässiga metoder för att framställa olika typer av bröd och konditorivaror. Hur råvaror används samt betydelsen av produktkvalitet ingår i ämnet. Dessutom behandlas bestämmelser om hygien och arbetsmiljö vid arbete med framställning av bröd och konditorivaror.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet bageri- och konditorikunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt tillverka bröd, bakverk och konditoriprodukter med moderna och traditionella hantverksmetoder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att följa recept, välja och hantera råvaror samt utveckla kunskaper om hur kvaliteten på olika råvaror påverkar slutprodukten. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att skapa estetiskt tilltalande och smakrika slutprodukter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att planera, organisera och utföra arbetet samt förmåga att bedöma arbetet och reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kreativitet samt problemlösnings- och initiativförmåga så att de lär sig att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom bageri- och konditoriområdet.

Undervisningen i ämnet bageri- och konditorikunskap ska ge eleverna möjlighet att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
 2. Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
 3. Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
 4. Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.
 5. Förmåga att välja och hantera råvaror.
 6. Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
 7. Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
 8. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
 9. Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
 10. Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.

Kurser i ämnet

 1. Bageri 1, 100 poäng.
 2. Bageri 2, 200 poäng, som bygger på kursen bageri 1.
 3. Bageri 3, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 2.
 4. Bageri 4, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 3.
 5. Bageri – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen bageri 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 6. Choklad och konfektyr, 100 poäng.
 7. Konditori 1, 100 poäng.
 8. Konditori 2, 200 poäng, som bygger på kursen konditori 1.
 9. Konditori 3, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 2.
 10. Konditori 4, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 3.
 11. Konditori – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen konditori 3. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Bageri 4

Kursen bageri 4 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktion av bröd och bakverk, utifrån beställning eller i befintlig verksamhet, med hänsyn tagen till drift, planering, rutiner, tempo, organisation och ekonomi.
 • Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid produktion av bröd och bakverk.
 • Produktion av bröd och bakverk, utifrån branschens krav på kvantitet och kvalitet.
 • Ekonomiska kalkyler som är lämpliga för ändamålet.
 • Råvaror och andra ingredienser.
 • Paketering och märkning av bröd och bakverk.
 • Hygien och hygienbestämmelser.
 • Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet.
 • Arbetsmiljö och säkerhet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare produktion av bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och med tempo. Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare produktion av bröd och bakverk utifrån beställning samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och med tempo. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare produktion av bröd och bakverk utifrån beställning samt genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och med tempo.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. I sitt arbete använder eleven med gott handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. - Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak.
- - Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar.
- I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris. I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris.
- Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten. - När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer