Kunskapskrav

Start Sök Om

Arkitektur

Ämnet arkitektur behandlar den byggda miljön, såväl den yttre som den inre. Det är till sin karaktär tvärvetenskapligt, och det är främst kunskaper i teknik och estetik som samverkar. Arkitektur är bundet till plats och samhälleliga förutsättningar och förstås därför bäst i ett socialt och kulturellt sammanhang. Ämnet behandlar grundläggande mänskliga behov i relation till den byggda miljön såväl historiskt som i nutid och för framtiden.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet arkitektur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av hur teknisk utveckling och ideologiska strömningar påverkar den byggda miljön. Undervisningen ska också behandla byggnadsprojekt ur en teknisk, estetisk, ekonomisk, social, miljömässig, historisk och etiskt synvinkel. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av hur ett samhälle planeras och förändras för olika målgruppers behov utifrån genus- och rättviseaspekter. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hållbart samhällsbyggande. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av estetikens betydelse för den byggda miljön.

Undervisningen ska bidra till att eleverna, även genom praktiska fallstudier, utvecklar kunskaper om arkitektur. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att förmedla egna förslag med hjälp av kunskapsområdets uttrycksformer.

Undervisningen i ämnet arkitektur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om kulturarvet i den byggda miljön.
 2. Kunskaper om byggplaneringsprocessen.
 3. Förmåga att granska förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet.
 4. Förmåga att utforma förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
 5. Förmåga att använda arkitekturens begrepp, uttryckssätt och verktyg för att beskriva, tolka, värdera och analysera den byggda miljön.
 6. Förmåga att presentera egna förslag.

Kurser i ämnet

 1. Arkitektur – hus, 100 poäng.
 2. Arkitektur – rum, 100 poäng.

Arkitektur – hus

Kursen arkitektur – hus omfattar punkterna 1–6 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arkitektur- och samhällsbyggnadshistoria, både nationellt och internationellt.
 • Den omgivande miljön och dess arkitektur.
 • Platsens förutsättningar, innefattande även den historiska och estetiska dimensionen, vid planering av nya byggnader.
 • Relevanta lagar och andra bestämmelser, planinstrument och handläggningsprocessen för den byggda miljön.
 • Ritningar, planer och modeller som används i byggplaneringsprocessen.
 • Gestaltning av byggnader.
 • Planering, avgränsning, genomförande och redovisning av arkitekturuppgifter.
 • Tekniker, verktyg och uttryckssätt för att beskriva och gestalta den byggda miljön och ge förslag till förändringar.
 • Digitala ritprogram, till exempel cad (computer aided design).
 • Sambanden mellan form, funktion och teknik.
 • Byggmaterial och hållbara byggtekniska lösningar samt enkel livscykelanalys.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. Eleven redogör utförligt för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang. Eleven redogör översiktligt för hur arkitektur och samhällsbyggande genom tiderna påverkar och har påverkats av sitt sociala och kulturella sammanhang.
I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver utförligt och nyanserat vad som kännetecknar de olika typerna. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver utförligt vad som kännetecknar de olika typerna. I redogörelsen ger eleven exempel på olika typer av arkitektur genom tiderna och beskriver översiktligt vad som kännetecknar de olika typerna.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för byggplaneringsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet. Eleven redogör utförligt för byggplaneringsprocessen samt värderar med nyanserade omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet. Eleven redogör översiktligt för byggplaneringsprocessen samt värderar med enkla omdömen förändringsförslag inom byggnads- och samhällsplaneringsområdet.
Elevens värdering bygger på en utförlig konsekvensanalys. Elevens värdering bygger på en enkel konsekvensanalys. -
- Eleven planerar, organiserar och genomför efter samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt. Eleven planerar, organiserar och genomför i samråd med handledare förslag inom byggnads-, planerings- och förändringsprojekt.
- Under arbetet anpassar eleven efter samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar. Under arbetet anpassar eleven i samråd med handledare sin process till eventuella nya förutsättningar.
Resultatet är gott med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. - Resultatet är tillfredsställande med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven utvärderar sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Dessutom gör eleven en välgrundad jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Dessutom gör eleven en enkel jämförelse av sitt eget arbete med andras när det gäller funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet.
Eleven använder med säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer. - Eleven använder med viss säkerhet begrepp, uttryckssätt och verktyg som används inom kunskapsområdet för att åskådliggöra sina tankar och idéer.
Dessutom använder eleven med säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala. - Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika presentationstekniker, såväl manuella som digitala.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val av presentationstekniker. Eleven motiverar utförligt sina val av presentationstekniker. -
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer