Kunskapskrav

Start Sök Om

Anläggningsförare

Ämnet anläggningsförare behandlar olika typer av jordförflyttande anläggningsmaskiner och deras utrustning samt hur de hanteras. Det behandlar även olika typer av anläggningsarbeten. Ämnet behandlar vidare körteknik, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska syfta till att eleven utvecklar förmåga att arbeta med och framföra olika mobila arbetsmaskiner samt att utföra service och underhåll på dessa. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur modern navigationsutrustning används.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och säkerhet. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om branschens ansvar för hållbar utveckling.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av yrkesrollen och av ansvarstagande inom bygg- och anläggningsarbete samt förmåga att förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater som kunder. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet.

Undervisningen ska genomföras så att teoretiska och praktiska kunskaper vävs samman till en helhet för eleverna. Arbetsuppgifter ska genomföras med metoder, verktyg och maskiner som är tidsenliga och ergonomiskt anpassade. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får möjlighet att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Undervisningen i ämnet anläggningsförare ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att söka information samt planera, organisera, utföra vanliga arbetsuppgifter och att köra och manövrera fordon i olika trafikmiljöer.
 2. Kunskaper om arbetsprocesser samt olika metoder, material, verktyg och maskiner.
 3. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.
 4. Förmåga att göra riskbedömningar samt hur mänskliga faktorer påverkar i situationer på arbetsplatsen och i trafiken.
 5. Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
 6. Förmåga att hantera och vårda material, verktyg, maskiner och fordon samt att arbeta säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
 7. Förmåga att utvärdera arbetsprocessen och resultatet samt att dokumentera sitt arbete.
 8. Kunskaper om vad hållbar utveckling innebär i bygg- och anläggningsbranschen.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
 10. Kunskaper om företagande och entreprenörskap inom branschen.

Kurser i ämnet

 1. Anläggningsförare 1, 200 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 2. Anläggningsförare 2, 200 poäng, som bygger på kursen anläggningsförare 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 3. Anläggningsförare 3, 200 poäng, som bygger på kursen anläggningsförare 2. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 4. Anläggningsförare 4, 200 poäng, som bygger på kursen anläggningsförare 3. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen grävmaskiner eller kursen hjullastare.
 5. Anläggningsförare – process, 100 poäng, som bygger på kursen bygg och anläggning 2.

Anläggningsförare 3

Kursen anläggningsförare 3 omfattar punkterna 1–9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
 • Maskiner, verktyg och tillbehör. Handhavande och skötsel.
 • Arbetsuppgifter med grävmaskin och grävlastare.
 • Rivningsmetoder och sortering av byggmaterial samt hantering av farligt avfall.
 • Godsskyddande åtgärder i samband med transporter samt säkring av last.
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
 • Slitage och säkerhetskontroll.
 • Kontroller och handhavande samt service och underhåll enligt instruktionsbok för mobila arbetsmaskiner och tunga transportfordon.
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill och sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter samt uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
- - Eleven framför, och utför arbetsuppgifter med, mobila arbetsmaskiner på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften.
Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser.
Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften samt anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner.
- - Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet.
Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet. - I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer