Kunskapskrav

Start Sök Om

Aktiviteter och värdskap

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på service förändras. Ämnet aktiviteter och värdskap omfattar huvudsakligen upplevelser, aktiviteter och service inom besöksnäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om gästens eller besökarens efterfrågan och förväntningar på olika upplevelser, aktiviteter och service. Eleverna ska också utveckla kunskaper om olika aktörer och yrkesroller inom besöksnäringen. Undervisningen ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiskt förhållningssätt samt hållbar utveckling inom besöksnäringen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta gäster och besökare på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika kulturer, religioner och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och förebyggande säkerhet. Besöksnäringen består till viss del av små företag. Därför ska undervisningen bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom områden där värdskap, service och kommunikation är centralt.

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom besöksnäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom besöksnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Besöksnäringen, 100 poäng.
 2. Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen naturbruk.
 3. Guide och reseledare, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 4. Turistbyråservice, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 5. Värdskap på resmålet, 100 poäng, som bygger på kursen resmål och resvägar.

Värdskap på resmålet

Kursen värdskap på resmålet omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3, 6 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Organisationsplan, yrkesroller och arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
 • Destinationens förutsättningar och resmålets utbud.
 • Verksamhet, affärsidé och målgrupp.
 • Information och marknadsföring av företagets tjänster eller aktiviteter.
 • Val av transportmedel och alternativa vägar att nå resmålet.
 • Destinationens förändring beroende på olika säsonger.
 • Händelser och aktiviteter som påverkar destinationen.
 • Seder och bruk ur ett kulturellt perspektiv.
 • Företagskultur, policyer och oskrivna regler.
 • Miljöarbete på resmålet.
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt lagar och andra bestämmelser.
 • Betydelsen av service och effektivitet i arbetet.
 • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse i all kommunikation.
 • Kommunikation och samverkan såväl inom som mellan olika avdelningar.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat organisationsplan, yrkesroller och vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Eleven beskriver utförligt organisationsplan, yrkesroller och vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Eleven beskriver översiktligt organisationsplan, yrkesroller och vanligt förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för resmålets förutsättningar och utbud. Eleven redogör utförligt för resmålets förutsättningar och utbud. Eleven redogör översiktligt för resmålets förutsättningar och utbud.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat verksamheten, dess affärsidé samt vilka målgrupper den främst vänder sig till. Vidare beskriver eleven utförligt verksamheten, dess affärsidé samt vilka målgrupper den främst vänder sig till. Vidare beskriver eleven översiktligt verksamheten, dess affärsidé samt vilka målgrupper den främst vänder sig till.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika resvägar och färdsätt som finns tillgängliga samt ger flera exempel på betydelsefulla händelser som kan påverka destinationen. Eleven beskriver utförligt olika resvägar och färdsätt som finns tillgängliga samt ger några exempel på betydelsefulla händelser som kan påverka destinationen. Eleven beskriver översiktligt olika resvägar och färdsätt som finns tillgängliga samt ger något exempel på betydelsefulla händelser som kan påverka destinationen.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare arbetsuppgifter av olika slag med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
I arbetet väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. I arbetet väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
Eleven anpassar med säkerhet sitt arbete efter målgrupp och kulturella skillnader. - Eleven anpassar med viss säkerhet sitt arbete efter målgrupp och kulturella skillnader.
- Eleven tar efter samråd med handledare hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi samt lagar, policyer och andra bestämmelser som är relevanta för arbetsuppgiften. Eleven tar i samråd med handledare hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi samt lagar, policyer och andra bestämmelser som är relevanta för arbetsuppgiften.
Vidare använder eleven med säkerhet metoder för att informera om verksamhetens utbud av tjänster. Vidare använder eleven med viss säkerhet metoder för att informera om verksamhetens utbud av tjänster. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla metoder för att informera om verksamhetens utbud av tjänster.
Eleven förklarar utförligt och nyanserat hur man arbetar med hänsyn till hållbar turism. Eleven förklarar utförligt hur man arbetar med hänsyn till hållbar turism. Eleven förklarar översiktligt hur man arbetar med hänsyn till hållbar turism.
Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. - Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer