Kunskapskrav

Start Sök Om

Aktiviteter och värdskap

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på service förändras. Ämnet aktiviteter och värdskap omfattar huvudsakligen upplevelser, aktiviteter och service inom besöksnäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om gästens eller besökarens efterfrågan och förväntningar på olika upplevelser, aktiviteter och service. Eleverna ska också utveckla kunskaper om olika aktörer och yrkesroller inom besöksnäringen. Undervisningen ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiskt förhållningssätt samt hållbar utveckling inom besöksnäringen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta gäster och besökare på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika kulturer, religioner och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och förebyggande säkerhet. Besöksnäringen består till viss del av små företag. Därför ska undervisningen bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom områden där värdskap, service och kommunikation är centralt.

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom besöksnäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom besöksnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Besöksnäringen, 100 poäng.
 2. Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen naturbruk.
 3. Guide och reseledare, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 4. Turistbyråservice, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 5. Värdskap på resmålet, 100 poäng, som bygger på kursen resmål och resvägar.

Turistbyråservice

Kursen turistbyråservice omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Turistbyråns verksamhetsområde, yrkesroller och arbetsuppgifter.
 • Samarbetsparter och centrala organisationer.
 • Varumärket Sverige samt dess betydelse och innebörd.
 • Resandeströmmar till Sverige från andra länder samt inhemskt resande.
 • Faktorer som påverkar resandets utveckling i regionen.
 • Lokala förutsättningar och kulturella företeelser inom regionen.
 • Närområdets geografi och utbud med hänsyn till bekvämlighet, service, säkerhet och tillgänglighet.
 • Samverkan och utformning av avtal med lokala aktörer.
 • Auktorisation och kvalitetssäkring av turistbyråverksamhet samt arbete för en hållbar utveckling av regionen.
 • Allemansrätten och andra bestämmelser inom området.
 • Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet.
 • Planering, marknadsföring och försäljning av arrangemang inom regionen för olika målgrupper.
 • Framställning av lokalt informationsmaterial och broschyrer samt uppdatering av webbplats.
 • Information och bokning av logi med tonvikt på stuguthyrning, camping och bed and breakfast.
 • Service och bemötande samt språkets betydelse i all kommunikation.
 • Hantering av positiva och negativa kundreaktioner samt dokumentation och uppföljning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat turistbyråns verksamhet och vanligt förekommande yrkesroller och arbetsuppgifter. Eleven beskriver utförligt turistbyråns verksamhet och vanligt förekommande yrkesroller och arbetsuppgifter. Eleven beskriver översiktligt turistbyråns verksamhet och vanligt förekommande yrkesroller och arbetsuppgifter.
- - Dessutom beskriver eleven centrala organisationer och samarbetsparter.
Eleven beskriver Sverige som resmål och ger flera exempel på sevärdheter för olika målgrupper samt ger förslag på nya tänkbara attraktioner. Eleven beskriver Sverige som resmål och ger några exempel på sevärdheter för olika målgrupper. Eleven beskriver Sverige som resmål och ger något exempel på sevärdheter för olika målgrupper.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för närområdets geografi samt regionens kulturella företeelser och utbud av aktiviteter. Dessutom redogör eleven utförligt för närområdets geografi samt regionens kulturella företeelser och utbud av aktiviteter. Dessutom redogör eleven översiktligt för närområdets geografi samt regionens kulturella företeelser och utbud av aktiviteter.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat resandeströmmar till regionen och hur de påverkar utvecklingen. Eleven beskriver utförligt resandeströmmar till regionen och hur de påverkar utvecklingen. Eleven beskriver översiktligt resandeströmmar till regionen och hur de påverkar utvecklingen.
Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter av olika slag, med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
- Eleven framställer efter samråd med handledare lokalt informationsmaterial och broschyrer samt tar i arbetet hänsyn till miljö och ekonomi. Eleven framställer i samråd med handledare lokalt informationsmaterial och broschyrer samt tar i arbetet hänsyn till miljö och ekonomi.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven samverkar och kommunicerar med säkerhet med andra samt anpassar med säkerhet sitt språk efter situation och mottagare. - Eleven samverkar och kommunicerar med viss säkerhet med andra samt anpassar med viss säkerhet sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.