Kunskapskrav

Start Sök Om

Aktiviteter och värdskap

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på service förändras. Ämnet aktiviteter och värdskap omfattar huvudsakligen upplevelser, aktiviteter och service inom besöksnäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om gästens eller besökarens efterfrågan och förväntningar på olika upplevelser, aktiviteter och service. Eleverna ska också utveckla kunskaper om olika aktörer och yrkesroller inom besöksnäringen. Undervisningen ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiskt förhållningssätt samt hållbar utveckling inom besöksnäringen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta gäster och besökare på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika kulturer, religioner och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och förebyggande säkerhet. Besöksnäringen består till viss del av små företag. Därför ska undervisningen bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom områden där värdskap, service och kommunikation är centralt.

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom besöksnäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom besöksnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Besöksnäringen, 100 poäng.
 2. Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen naturbruk.
 3. Guide och reseledare, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 4. Turistbyråservice, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 5. Värdskap på resmålet, 100 poäng, som bygger på kursen resmål och resvägar.

Guide och reseledare

Kursen guide och reseledare omfattar punkterna 1–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 5–6 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Lokala och regionala aktörer inom grupp- och charterarrangemang.
 • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang.
 • Guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
 • Guide- och presentationsteknik i olika miljöer och situationer samt anpassning till olika målgrupper.
 • Olika kulturer och möten mellan olika kulturer.
 • Sökning och tolkning av information från till exempel kartor, geografiska tabeller och handböcker samt bearbetning och presentation av dem.
 • Användning av teknisk utrustning och fackspråk.
 • Planering och genomförande av transfer, välkomstmöte och utflykt.
 • Lagar och andra bestämmelser samt säkerhet vid researrangemang.
 • Ingripande och agerande vid akuta nödsituationer samt första hjälpen och hjärt-lungräddning.
 • Betydelsen av personligt ledarskap samt kommunikation och samspel med andra.
 • Hantering av positiva och negativa kundreaktioner samt dokumentation och uppföljning.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang samt hur de samverkar. Eleven beskriver utförligt olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang samt hur de samverkar. Eleven beskriver översiktligt olika aktörer inom grupp- och charterarrangemang samt hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Dessutom beskriver eleven utförligt guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer. Dessutom beskriver eleven översiktligt guide- och reseledaryrkets olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för resmål och resvägar. Eleven redogör utförligt för resmål och resvägar. Eleven redogör översiktligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat olika målgrupper och gäster med särskilda behov samt redogör utförligt och nyanserat för olika kulturer och möten mellan olika kulturer. Vidare beskriver eleven utförligt olika målgrupper och gäster med särskilda behov samt redogör utförligt för olika kulturer och möten mellan olika kulturer. Vidare beskriver eleven översiktligt olika målgrupper och gäster med särskilda behov samt redogör översiktligt för olika kulturer och möten mellan olika kulturer.
Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen. Eleven redogör dessutom utförligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen. Eleven redogör dessutom översiktligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information samt värderar den med nyanserade omdömen. - Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information samt värderar den med enkla omdömen.
Dessutom gör eleven med säkerhet en presentation av informationen på ett strukturerat sätt och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en presentation av informationen på ett strukturerat sätt och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Dessutom gör eleven med viss säkerhet en enkel presentation av informationen och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
- Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare transfer, välkomstmöte och någon utflykt för olika målgrupper. Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare transfer, välkomstmöte och någon utflykt för olika målgrupper.
I planeringen tar eleven med säkerhet hänsyn till gruppens samt platsens och situationens förutsättningar. - I planeringen tar eleven med viss säkerhet hänsyn till gruppens samt platsens och situationens förutsättningar.
- Dessutom gör eleven, efter samråd med handledare, en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt. Dessutom gör eleven, i samråd med handledare, en bedömning av säkerheten och väljer utrustning och tillvägagångssätt.
- Eleven utför efter samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav. Eleven utför i samråd med handledare aktiviteterna på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt och med ett resultat som uppfyller fastställda kvalitetskrav.
- - Eleven arbetar utifrån lagar och andra bestämmelser samt arbetsmiljömässigt och säkert.
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika sätt att ingripa vid akuta nödsituationer samt utför efter samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika sätt att ingripa vid akuta nödsituationer samt utför efter samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika sätt att ingripa vid akuta nödsituationer samt utför i samråd med handledare första hjälpen och hjärt-lungräddning.
- Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare. - Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer