Kunskapskrav

Start Sök Om

Aktiviteter och värdskap

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på service förändras. Ämnet aktiviteter och värdskap omfattar huvudsakligen upplevelser, aktiviteter och service inom besöksnäringen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om gästens eller besökarens efterfrågan och förväntningar på olika upplevelser, aktiviteter och service. Eleverna ska också utveckla kunskaper om olika aktörer och yrkesroller inom besöksnäringen. Undervisningen ska belysa frågor som rör sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden, etiskt förhållningssätt samt hållbar utveckling inom besöksnäringen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och möta gäster och besökare på ett yrkesmässigt sätt med hög grad av service. Vidare ska den ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av olika kulturer, religioner och levnadssätt. Undervisningen ska också bidra till att eleverna stärker sin förmåga att söka, sortera, granska och värdera information från olika källor och medier samt att dra slutsatser utifrån informationen.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Den ska även behandla frågor om arbetsmiljö och förebyggande säkerhet. Besöksnäringen består till viss del av små företag. Därför ska undervisningen bidra till att stimulera elevernas intresse för entreprenörskap.

Genom praktiska övningar i verklighetstrogen miljö och fältstudier i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper inom områden där värdskap, service och kommunikation är centralt.

Undervisningen i ämnet aktiviteter och värdskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika verksamheter, roller och arbetsuppgifter inom besöksnäringen samt om turismens utveckling.
 2. Kunskaper om resmål och resvägar.
 3. Kunskaper om olika målgrupper, kulturer och möten mellan olika kulturer.
 4. Kunskaper om hållbar utveckling inom besöksnäringen.
 5. Förmåga att söka, sortera, granska, värdera och presentera information.
 6. Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och ansvarsfullt sätt.
 7. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 8. Förmåga att arbeta arbetsmiljömässigt och säkert.
 9. Förmåga att samverka och kommunicera med andra.
 10. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Besöksnäringen, 100 poäng.
 2. Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen naturbruk.
 3. Guide och reseledare, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen eller kursen fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden.
 4. Turistbyråservice, 100 poäng, som bygger på kursen besöksnäringen.
 5. Värdskap på resmålet, 100 poäng, som bygger på kursen resmål och resvägar.

Besöksnäringen

Kursen besöksnäringen omfattar punkterna 1–6 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 5. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Besöksnäringens centrala organisationer.
 • Besöksnäringens olika verksamhetsområden, aktörer och yrkesroller.
 • Betydelsen av samverkan mellan olika aktörer inom verksamhetsområdena.
 • Turismens utveckling och trender genom tiderna.
 • Kända resmål i Sverige och i världen.
 • Olika målgrupper och deras skiftande krav på resor, aktiviteter och service.
 • Lokala och regionala förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen.
 • Informationssökning samt kritisk granskning och bearbetning av materialet.
 • Muntlig och skriftlig presentation med hjälp av modern teknik.
 • Det verbala språkets och kroppsspråkets betydelse för kommunikation med andra.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat besöksnäringens organisationer och verksamheter samt deras aktörer och hur de samverkar. Eleven beskriver utförligt besöksnäringens organisationer och verksamheter samt deras aktörer och hur de samverkar. Eleven beskriver översiktligt besöksnäringens organisationer och verksamheter samt deras aktörer och hur de samverkar.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat vanliga yrkesroller och arbetsuppgifter. Dessutom beskriver eleven utförligt vanliga yrkesroller och arbetsuppgifter. Dessutom beskriver eleven översiktligt vanliga yrkesroller och arbetsuppgifter.
Eleven redogör också utförligt för turismens utveckling samt redogör utförligt för resmål och resvägar. - Eleven redogör också översiktligt för turismens utveckling samt redogör översiktligt för resmål och resvägar.
Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster. Vidare beskriver eleven utförligt olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster. Vidare beskriver eleven översiktligt olika målgrupper och deras behov samt föreslår passande aktiviteter och tjänster.
Eleven redogör dessutom utförligt och nyanserat för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen. Eleven redogör dessutom utförligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen. Eleven redogör dessutom översiktligt för lokala och regionala förutsättningar för en hållbar utveckling inom besöksnäringen.
Eleven söker, sorterar och granskar med säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver utförligt och nyanserat likheter och skillnader mellan olika verksamheter. Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver utförligt likheter och skillnader mellan olika verksamheter. Eleven söker, sorterar och granskar med viss säkerhet information om olika verksamhetsområden inom besöksnäringen samt beskriver översiktligt likheter och skillnader mellan olika verksamheter.
Dessutom värderar eleven resultatet med nyanserade omdömen. - Dessutom värderar eleven resultatet med enkla omdömen.
Inför presentationen väljer eleven med säkerhet material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften. - Inför presentationen väljer eleven med viss säkerhet material, teknisk utrustning och metod som passar för uppgiften.
Eleven gör med säkerhet en presentation på ett strukturerat sätt och integrerar med säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Eleven gör med viss säkerhet en enkel presentation på ett strukturerat sätt och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen. Eleven gör med viss säkerhet en enkel presentation och integrerar med viss säkerhet tekniska hjälpmedel i presentationen.
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare. - Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet samt anpassar sitt språk efter situation och mottagare.
När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet och kommunikationen kan förbättras. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetet är utfört utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer