Kunskapskrav

Start Sök Om

Administration

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet administration ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra administrativt arbete. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om administrativa rutiner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag och i offentlig förvaltning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper i programhantering för att i yrkeslivet kunna utveckla rutiner och kommunikation i det administrativa arbetet samt planera och strukturera arbetet på ett effektivt och datasäkert sätt.

Undervisningen ska också behandla etik och sekretessfrågor. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och om andra lagar och bestämmelser inom området.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga till samarbete, service och självständighet. Genom praktiska övningar och ett undersökande arbetssätt ska eleverna ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter inom administrativ service. Via kontakter med företag och organisationer inom det administrativa området ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av företagandets villkor.

Undervisningen i ämnet administration ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om administrativa rutiner och funktioner samt om dokumentutformning, organisation och arbetsformer i företag.
 2. Kunskaper om dagens arbetsmarknad.
 3. Kunskaper om olika programvaror.
 4. Förmåga att planera, organisera och utföra administrativt arbete samt förmåga att arbeta serviceinriktat.
 5. Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 6. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 7. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och miljömedvetet sätt.
 8. Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

Kurser i ämnet

 1. Administration 1, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1, kursen reception 2 eller kursen konferens 2.
 2. Administration 2, 100 poäng, som bygger på kursen administration 1.
 3. Administration – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen servicekunskap eller kursen administration 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 4. Personaladministration, 100 poäng, som bygger på kursen administration 2 eller kursen våningsservice 2.
 5. Receptions- och konferensservice, 100 poäng.

Administration – specialisering

Kursen administration – specialisering omfattar punkterna 1–8 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom valt verksamhetsområde.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Administrativa rutiner och dokumentutformning inom valt verksamhetsområde.
 • Organisation och ansvarsfördelning inom valt verksamhetsområde.
 • Företagande och entreprenörskap inom valt verksamhetsområde.
 • Arbetsmarknaden samt dess utveckling och framtid inom det administrativa området.
 • Digitala administrativa hjälpmedel i arbetet, till exempel ordbehandlings-, kalkyl-, register- och presentationsprogram.
 • Sociala medier, intranät och internet.
 • Administrativa arbetsuppgifter i olika företag och organisationer, till exempel handelsföretag, tjänsteföretag, kommunal och statlig förvaltning.
 • Arbetsrätt, den enskildes rättigheter och skyldigheter.
 • Diskriminerings- och säkerhetsfrågor samt frågor om resurshushållning och miljö.
 • Etik och kvalitet.


Kunskapskrav

Betyget A Betyget C Betyget E
Eleven beskriver utförligt och nyanserat administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler. Eleven beskriver utförligt administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler. Eleven beskriver översiktligt administrativa rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt gällande skrivregler.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för olika företags organisation och ansvarsfördelning samt för företagande och entreprenörskap. Eleven redogör också utförligt för olika företags organisation och ansvarsfördelning samt för företagande och entreprenörskap. Eleven redogör också översiktligt för olika företags organisation och ansvarsfördelning samt för företagande och entreprenörskap.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för dagens arbetsmarknad samt dess utveckling och framtid inom det administrativa området. Dessutom redogör eleven utförligt för dagens arbetsmarknad samt dess utveckling och framtid inom det administrativa området. Dessutom redogör eleven översiktligt för dagens arbetsmarknad samt dess utveckling och framtid inom det administrativa området.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete. Eleven beskriver utförligt olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete. Eleven beskriver översiktligt olika programvarors användningsmöjligheter för kommunikation och serviceinriktat arbete.
- Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt. Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare interna och externa administrativa arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt.
I arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. - I arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
- Eleven utför efter samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven utför i samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och andra bestämmelser.
- - Vidare arbetar eleven ergonomiskt och miljömedvetet.
- Under arbetets gång löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår. Under arbetets gång löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. - När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Gå till Samtliga gymnasieämnen på skolverkets hemsida för att hitta fullständig information.
Framtidsminnen
Framtidsminnen

Skanning av fysiska foton till digitala bilder i tre enkla steg.

Från 4,50 SEK per foto

Ta reda på mer